นโยบายความปลอดภัย

บริษัท แคสเทค โตเกียว จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ให้บริการด้านการแคสติ้งผ่านบริการที่เรียกว่า "CasTech"
บริษัทฯ ได้ทำการกำหนด ติดตั้ง ดำเนินการ สังเกตการณ์ ตรวจสอบ ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกโจรกรรม การถูกละเมิดหรือถูกเปิดเผยทรัพย์สินหรือข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนภายใต้ความไว้วางใจของลูกค้าและสังคม
ทั้งนี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจจุดประสงค์และปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูลที่ใช้กำหนดนโยบายพื้นฐานนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางข้อมูลเป็นสำคัญ

วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม ค.ศ. 2018
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม ค.ศ. 2020
บริษัท แคสเทค โตเกียว จำกัด
กรรมการผู้บริหาร นายไดสุเกะ ยามามุระ