นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แคสเทค โตเกียว จำกัด ("บริษัทฯ") กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการจัดการและดำเนินการอย่างเหมาะสมกับข้อมูลส่วนตัวในครอบครองภายใต้บริการที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ ("บริการของเรา") และบริษัทฯ จะดำเนินการให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ภายในบริการของเรา ที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของบุคคล หรืออื่นๆ ที่มีข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อให้บริการบริการของเรา
 2. เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมให้สามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย
 3. เพื่อดำเนินการบริหารและจัดการการให้บริการขิงเรา
 4. เพื่อตรวจสอบ เก็บข้อมูล ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับบริการของเรา
 5. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 6. เพื่อให้บริษัทฯ ทำการติดต่อผู้ใช้งานเมื่อจำเป็น
 7. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทฯ และผู้ใช้งานเห็นสมควรร่วมกัน
 8. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 2.1 ถึง 2.7

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
  1. กรณีที่ผู้ใช้หรือผู้มีอำนาจแทนผู้ใช้ยินยอม
  2. กรณีที่การกระทำนั้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย
  3. กรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเป็นไปได้ยากที่จะขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน
  4. กรณีที่บริษัทฯ เห็นชอบว่าบุคคลที่สามสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขและข้อตกลงได้
  5. กรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกิจการ โดยการควบรวม แบ่งแยก โอนย้ายหรืออื่นๆ
 2. บริษัทฯ อาจเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานแก่บริษัทในเครือหรือตัวแทนเพื่อทำการให้บริการหรือตอบกลับการติดต่อสอบถามจากผู้ใช้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อ 3.1 ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ใช้งานสามารถขอให้บริษัทฯ หยุดการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทดังกล่าวได้

4. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัว สามารถสอบถามบริษัทฯ ได้ผ่านแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

5. อื่นๆ

 1. การเข้าถึงข้อมูล
  บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลการเข้าถึง (Access log) บริการของเราของผู้ใช้เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่อย่างใด
 2. เกี่ยวกับเว็บคุกกี้
  บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ในบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ไม่ถือว่าคุกกี้หรือไอพีแอดเดรสเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากลำพังข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวตนผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยทำการตั้งค่าในบราวเซอร์ที่ใช้